هفت تپه شهرمن http://sevenhills.mihanblog.com 2020-07-11T04:35:46+01:00 text/html 2018-07-08T09:09:47+01:00 sevenhills.mihanblog.com آرش موسوی هفت تپه http://sevenhills.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">به وبلاگ</font> <font color="#009900">هفت تپه شهرمن</font> <font color="#ff0000">خوش آمدید</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></div> text/html 2018-07-07T08:18:05+01:00 sevenhills.mihanblog.com آرش موسوی شمع بزم یاران http://sevenhills.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://screenshot.net/0x858co" alt=""></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331238618/aa.jpg" alt="پاشو نازنین قصه"></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" style="" size="3"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" style="" size="3">پاشو نازنین قصـــــــــــه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پاشــــــو با ستاره باشیم</font></font></div><div style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" size="3">آدمــــــــــــا اسیر خوابن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مــــــــــابفکر چاره باشیم</font></font></div><div style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" size="3">کی میــــــگه آفتاب فردا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بازم آفـــتاب من و توست؟</font></font></div><div style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" style="" size="3">شاید امشب که بخوابیم&nbsp; &nbsp; &nbsp; آخریـن خواب من و توست</font></font></div><div style="text-align: right;" align="right"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; **********</b></font></div><div style="text-align: right;" align="right"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7998424294/44hc74m.jpg" alt="داستان دروغ و حقیقت"></div><br></div>...<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="4"><b>داستان دروغ و حقیقت</b></font></div><div><font color="#ff0000" size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="3">روزی دروغ به حقیقت گفت:</font></div><div><font size="3">میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟</font></div><div><font size="3">حقیقت ســــاده لوح پذیرفت و گول خورد.</font></div><div><font size="3">آن دو باهم به کنار ساحل رفتند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباس هایش را در آورد.</font></div><div><font size="3">دروغ حیله گر لباس های اورا پوشیـــــــــــــــــــــد و رفت.</font></div><div><font size="3">ازآنروز حقیقت همیشه عــــــریان و زشت است اما دروغ&nbsp;</font></div><div><font size="3">در لباس حقیقت&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">با ظاهری آراســــــــته نمایان می شود.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><b style=""><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; *********</font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331242900/kkhb.jpg" alt="ای خوشا شمعی که روشن می کند ویرانه ای را"></div><div><b><font size="2"><font color="#ff0000"><br></font></font></b></div><div><font size="2" style=""><font color="#ff0000" style="">شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد&nbsp; &nbsp;ای خوشا شمعی که روشن می کند ویرانه ای را</font></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-30T09:04:19+01:00 sevenhills.mihanblog.com آرش موسوی هفت تپه بروایت عکس http://sevenhills.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت مشاهده ی عکس ها<br><br>در پایین همین ستون<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span> سمت چپ <br><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="">روی ادامه ی مطلب کلیک كنید<br><br></b></font></div><div style="text-align: center;"></div> text/html 2017-11-30T07:51:34+01:00 sevenhills.mihanblog.com آرش موسوی کودک فال فروش http://sevenhills.mihanblog.com/post/6 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://cdn1.bipfa.net/i/attachments/1/1352234546860530_large.jpg" alt=""><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">*از کودک فال فروشے پرسیدم*&nbsp;</span><br style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">*چه میکنے؟*</span></font><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">*گفت:*</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">*از حماقت انسانها*</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">*تکه نانے در می اورم!*</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br><font color="#663366">*اینها از منے که*<br>*در امروز خود مانده ام،*&nbsp;<br>*فردایشان را میخواهند...*</font></span></font></div><div><br></div><div><br></div>